PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ STRÁNEK WWW.TOPPSFOOTBALL.COM

Tyto podmínky popisují pravidla pro využívání našich stránek. Tyto podmínky využívání webových stránek a veškerá související dokumentace prošly právním schvalovacím procesem v rámci DIY Legals. Prectete si prosím tyto podmínky v plném rozsahu pred zahájením využívání techto webových stránek. Pokud neprijmete tyto podmínky, prosím, nepoužívejte tyto webové stránky. Vaším dalším používáním techto stránek potvrzujete svuj souhlas s temito podmínkami.

PRÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY

1.1 Pro využití vetšiny oblastí na techto webových stránkách není nutné se registrovat. [Avšak urcité oblasti techto webových stránek budou prístupné pouze s registrací.]

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1.2 Tyto webové stránky mohou být využívány pro vlastní soukromé úcely a v souladu s temito podmínkami používání.

1.3 Materiály z techto stránek mužete tisknout a stahovat za predpokladu, že nebudete upravovat nebo reprodukovat jakýkoli obsah bez našeho predchozího písemného souhlasu.

PROVOZNÍ DOBA STRÁNEK

1.4 Byla ucinena veškerá primerená opatrení, abychom zajistili, že tato internetová stránka bude v provozu 24 hodin denne, 7 dní v týdnu. Nicméne, príležitostné technické problémy mužou mít za následek vyvolání docasné odstávky a proto nebudeme nést odpovednost, nebudou-li stránky k dispozici nepretržite.

1.5 Bude-li to možné, budeme se vždy snažit na docasné odstávky provozu stránek predem upozornit ale není naší povinností takové upozornení poskytnout.

UŽIVATELI POSKYTNUTÉ MATERIÁLY

1.6 Veškeré materiály, které uživatel na tyto webové stránky odešle nebo uloží budou považovány za nechránené a neduverné. Jsme oprávneni veškeré poskytnuté materiály kopírovat, zverejnovat, distribuovat nebo používat k úcelum, které považujeme za vhodné, s výjimkou poskytnutých osobních údaju - viz ásady ochrany osobních údajuvýše.

1.7 Pri používání techto webových stránek nebudete ukládat, posílat na nebo stahovat (z techto webových stránek) jakýkoli materiál:

(A), pro který jste nezískali veškeré potrebné souhlasy;

(B), který je diskriminacní, obscénní, pornografický, hanlivý,

(C), který je škodlivý ve své podstate, vcetne a bez omezení, s tendencí k podnecování rasové nenávisti, v rozporu s utajením nebo narušující soukromí, který muže zpusobit nepríjemnosti nebo nesnáze jiným, který podporuje nebo predstavuje chování, které by bylo považováno za trestný cin, dává podnet k žalobe / volání k obcanskoprávní odpovednosti nebo jinak v rozporu s právními predpisy ve Spojeném království; dále který obsahuje pocítacové viry, Trojské kone, poškozená data nebo jiný potenciálne škodlivý software nebo data.

1.8 [Budeme plne spolupracovat s orgány cinnými v trestním rízení nebo na základe soudního príkazu, ukládajícího nám sdelit totožnost nebo další podrobnosti týkající se každé osoby, poskytující materiály na tyto stránky v rozporu s odstavcem 1.7.]

ODKAZY NA / Z JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK

1.9 Na techto stránkách mužete najít odkazy na webové stránky tretích stran. Zverejnení odkazu na takové webové stránky neznamená, že takové webové stránky schvalujeme. Pokud navštívíte nekterou webovou stránku prostrednictvím odkazu na techto stránkách, ciníte tak na vlastní nebezpecí.

1.10 Každý subjekt, který chce uverejnit odkaz na tyto webové stránky, muže tak ucinit za predpokladu, že níže uvedené podmínky jsou splneny:

(A) nesnažíte se naznacit, že schvalujeme služby nebo produkty jiného subjektu, nebylo-li to s námi predem písemne dohodnuto;

(B) nemáte v úmyslu zkreslovat svuj vztah k této webové stránce; a

(C) webová stránka, ze které odkazujete na tyto stránky neobsahuje urážlivý nebo jinak kontroverzní obsah nebo obsah, který porušuje práva v rámci duševního vlastnictví nebo jiná práva tretí strany.

1,11 Odkazem na tyto webové stránky v rozporu s odstavcem 5.2 je odkazující subjekt povinen uhradit jakékoliv ztráty nebo škody, utrpené na techto webových stránkách v dusledku existence takového odkazu.

PROHLÁŠENÍ

1.12 Prestože prijímáme veškerá primerená opatrení, aby informace na techto webových stránkách byly aktuální a presné za všech okolností, nemužeme zarucit, že veškerý uverejnovaný materiál bude vždy aktuální a presný.

1.13 Veškeré materiály uverejnované na techto webových stránkách jsou publikované bez možnosti jakékoliv záruky. Materiály na techto stránkách publikujete dle svého vlastního uvážení.

VYLOUCENÍ ODPOVEDNOSTI

1.14 Neprijímáme odpovednost za jakékoliv ztráty nebo škody, které mužete utrpet v dusledku používání techto webových stránek.

1.15 Nic z toho, co je uvedeno v techto Podmínkách používání, nevylucuje ani neomezuje odpovednost za smrt nebo zranení zpusobené nedbalostí, které nelze vyloucit na základe práva Spojeného království.

PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto podmínky využívání webových stránek se rídí anglickým právem. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s temito podmínkami využívání webových stránek podléhají výlucné pravomoci soudu Anglie a Walesu.

PODROBNOSTI

Název naší firmy: Topps Europe Ltd

Naše obchodní adresa je: 18 Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AW

Our VAT registration is: 608693513

Císlo naší registrace jakožto plátce DPH je: 608693513