WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR WWW.TOPPSFOOTBALL.CO.UK

Deze gebruiksvoorwaarden regelen je gebruik van onze site. Deze gebruiksvoorwaarden zijn aangeleverd en goedgekeurd door de advocaten van DIY Legals, een resource voor rechtsgeldige documenten. Lees deze voorwaarden volledig door voordat je deze website gebruikt. Als je deze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, gebruik deze website dan niet. Je gebruik van deze site is bevestiging dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

1.1 Om de meeste delen van deze Website te gebruiken, is het niet nodig je aan te melden. [Echter, bepaalde gedeelten van deze Website zijn alleen toegankelijk als je je aanmeldt.]

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1.2 Deze Website mag worden gebruikt voor privédoeleinden en conform deze gebruiksvoorwaarden.

1.3 Je kunt materiaal van deze Website downloaden en afdrukken op voorwaarde dat je de content niet aanpast of reproduceert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

UPTIME SITE

1.4. We nemen alle redelijke maatregelen om te zorgen dat deze site 24 uur per dag, elke dag bereikbaar is. Echter, soms kunnen technische problemen ervoor zorgen dat er downtime is en we zijn niet aansprakelijk als deze website zo nu en dan niet beschikbaar is.

1.5 Waar mogelijk proberen we altijd te waarschuwen als er onderhoud staat gepland waardoor de Website tijdelijk niet beschikbaar zal zijn, maar we zijn hiertoe niet verplicht.

DOOR BEZOEKERS AANGELEVERD MATERIAAL

1.6 Materiaal dat door bezoekers van deze Website aan deze Website wordt verstuurd of verzonden, wordt gezien als niet-propriëtair en niet-vertrouwelijk. We mogen al het aan ons aangeleverde materiaal kopiëren, openbaarmaken, distribueren voor gebruik of andere doeleinden die we toepasselijk achten, met uitzondering van persoonlijke informatie, het gebruik waarvan wordt geregeld door ons Privacybeleid.

1.7 Wanneer je deze Website gebruikt, zul je het volgende materiaal niet plaatsen of vanaf of naar deze Website versturen:

(a) materiaal waarvoor je niet alle vereiste toestemming hebt;

(b) materiaal dat discriminatoir, obsceen, pornografisch of lasterlijk van aard is;

(c) materiaal dat schadelijk is, inclusief, maar niet beperkt tot, het aanzetten van rassenhaat, vertrouwensbreuk of privacybreuk pleegt, wat anderen tot ergernis of ongemak is, wat aanzet tot crimineel gedrag of als crimineel kan worden aangemerkt, dat kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins tegen de wetten van het Verenigd Koninkrijk ingaat; computervirussen, Trojaanse paarden, beschadigde data of andere potentieel schadelijke software of data.

1.8 [We verlenen volledige medewerking aan wettelijke instanties of gerechtelijke uitspraken die ons bevelen de identiteit of andere details van personen openbaar te maken die dit soort materiaal op de website plaatsen en paragraaf 1.7 schenden.]

LINKS NAAR EN VANAF ANDERE WEBSITES

1.9 Op deze Website zijn links naar websites van externe partijen te vinden. Het aanbieden van een link naar zo'n website betekent niet dat we die website goedkeuren. Het bezoeken van websites via links op deze Website is voor eigen risico.

1.10 Partijen die een link naar deze website willen aanbieden, mogen dit doen op voorwaarde dat aan de onderstaande bepalingen wordt voldaan:

(a) je niet de indruk wekt dat wij de producten of diensten van een andere partij goedkeuren tenzij dat door ons schriftelijk is vastgelegd;

(b) Je je relatie met deze website niet verkeerd voorstelt; en

(c) de website vanwaaruit je naar deze Website linkt geen aanstootgevend of anderszins controversieel materiaal bevat of content die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden.

1.11 Als je paragraaf 5.2 schendt bij het linken naar deze Website, zul je ons schadeloos stellen voor verlies of schade geleden door deze Website als gevolg van de link(s).

DISCLAIMER

1.12 Hoewel we alle redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website te allen tijde up-to-date en correct is, kunnen we niet garanderen dat al het materiaal correct en/of up-to-date is.

1.13 Al het materiaal op deze Website is aangeleverd zonder enige garantie, impliciet of expliciet. Gebruik van deze Website is voor eigen risico.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1.14 We accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die je lijdt als gevolg van het gebruik van deze Website.

1.15 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan worden gebruikt om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor dood of letselschade veroorzaakt door nalatigheid waar deze aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden uitgesloten binnen het Verenigd Koninkrijk.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Engelse recht. Geschillen die ontstaan in verband met deze gebruiksvoorwaarden vallen uitsluitende onder de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

ONZE DETAILS

One bedrijfsnaam is: Topps Europe Ltd

Ons zakelijke adres is: 18 Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AW

Ons BTW-nummer is: 608693513